Elites and work-care relations */?>

team

Team PL
Gender elites and work-care relations

Godzenie pracy i obowiązków rodzinnych – perspektywa elit i społeczeństwa

About the topic

What? The Polish team will “translate” (i.e. collect, summarize, make understandable and accessible) findings from existing research projects within the EU Framework Programmes and initiate their discussion in a local context.
Co? Polski zespół zbierze, podsumuje i w sposób dostępny dla szerokiego odbiorcy zaprezentuje wyniki z badań zrealizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, rozpoczynając tym samym szeroką dyskusję na poziomie krajowym.

Where? The Polish team will implement local dissemination activities in Poland. Location of dissemination is Warsaw.
Gdzie? Działania polskiego zespołu mające na celu upowszechnienie wyników realizowane będą w Warszawie.

Main sub-themes: (1) Gender elites in science and politics;
(2) Gender elites and work-care balance;
(3) Reconciliations of work and family life in Polish households.
Zagadnienia szczegółowe: (1) Płeć a elity naukowe i polityczne
(2) Godzenie pracy i opieki – perspektywa elit
(3) Godzenie pracy i życia rodzinnego w polskich gospodarstwach domowych

Why? The analysis of values and behaviours of members of different social groups in national and cross national perspective will be shown to support the current local policy debate on gender inequality and problems facing women seeking to reach or on higher position in science, politics and other sectors. The particular subjects of interest: trajectories of careers as dependent on legal solutions facilitating/ hampering balancing work and family and modifications needed in the area taking into consideration specific demands of various social groups; private, public, third sector institutions supporting families from the perspective of expectations of members of different social groups; support of informal social network available for families with children and dependent members; changing cultural patterns of women’s and men’s roles as increasing an acceptance of more flexible divisions of domestic chores. The disseminations of the results of mentioned above studies will allow an evaluation of functionalities of the existing and proposed solutions in the mentioned areas (with emphasis on innovative solutions).
Dlaczego? Prezentacja wyników analiz wartości i zachowań członków różnych warstw społecznych w perspektywie krajowej i międzynarodowej ma na celu wspieranie polskiej debaty dotyczącej nierówności ze względu na płeć i problemów, na które napotykają kobiety chcące osiągnąć wysokie stanowiska w nauce, polityce i innych sektorach. Przedmiotem zainteresowania są tu w szczególności: wpływ istniejących rozwiązań dotyczących godzenia pracy i opieki na trajektorie kariery oraz pożądane zmiany w tym zakresie, uwzględniające potrzeby różnych grup społecznych; prywatne, publiczne i pozarządowe instytucje wspierające rodziny – z punktu widzenia oczekiwań różnych grup społecznych; dostęp rodzin z dziećmi i osobami wymagającymi opieki do nieformalnej sieci wsparcia; zmiana wzorów kulturowych ról kobiet i mężczyzn jako czynnik wzrostu akceptacji dla bardziej elastycznego podziału obowiązków domowych. Upowszechnienie wyników badań w tym zakresie umożliwi ocenę funkcjonalności istniejących rozwiązań, z naciskiem na rozwiązania innowacyjne.

Whom to reach? Through consolidated or targeted local events in Poland with representatives of ministries (esp. labour and education at higher and middle position and at local, regional and national levels), Polish parliament (esp. committees focused on family, labour and social policy, education), representatives of regional governments, NGOs (especially focussed on planning of family, child care services, women’s organisations), researchers, representatives of employers’ associations, trade unions, representatives of media (journalists of newspapers, weeklies, women’s press, television, radio), economic actors, participants from from the FP projects, europarliamentarians, international women’s organizations (e.g. KARAT), European Institute for Gender Equality, European Social Fund (ESF). In addition events with students (young people) addressed to journalists are planned. Through policy briefs: NGOs and policy makers (top/all levels), economic actors, young people in Poland. Through press: general public (e.g. newspapers). A newsletter will be sent to all stakeholders.
Kto jest odbiorcą? W spotkaniach realizowanych w Polsce uczestniczyć będą przedstawiciele ministerstw (MPiPS, MNiSW, MEN), polskiego parlamentu (w tym członkowie komisji poświęconych sprawom rodziny, pracy i polityki społecznej, edukacji), reprezentanci samorządów, organizacje pozarządowe (zwłaszcza organizacje kobiece oraz zajmujące się planowaniem rodziny czy usługami opiekuńczymi), badacze, przedstawiciele organizacji pracodawców, związki zawodowe, przedstawiciele mediów (dzienników, tygodników, prasy kobiecej, telewizji i radia), przedstawiciele świata gospodarki, uczestnicy projektów realizowanych w ramach Programów Ramowych, europarlamentarzyści, międzynarodowe organizacje kobiece (e.g. Koalicja KARAT) oraz przedstawiciele Europejskiego Instytutu ds. Równości Mężczyzn i Kobiet. Oprócz tego planowane jest również skierowane do dziennikarzy spotkanie ze studentami i młodymi ludźmi. Przygotowywane opracowania i analizy skierowane są do organizacji pozarządowych, polityków/urzędników wszystkich poziomów, przedstawicieli świata gospodarki oraz młodych ludzi. Publikacje prasowe adresowane będą do szerokiej opinii publicznej. Ponadto, do wszystkich zainteresowanych rozesłany zostanie newsletter.

What will be disseminated? We will disseminate research findings from the following projects:
Jakie dane będziemy upowszechniać? W ramach projektu upowszechniane będą między innymi wyniki następujących badań:

(1) WORKCARE (2006-2009), a project on the social quality and changing relationships between work, care and welfare in Europe.
(2) RECWOWE (2006-2011), a project on reconciling work and welfare in Europe.
(3) Women in European Universities (2000-2003), a training and research network assessing the professional status of women.
(4) The Gender Challenge in Research Funding – Assessing the European national scenes (2009- ), a project on gender dynamics in research funding.

Team Facts:

PL Team (P6): UWAR-University of Warsaw)
Researcher: Prof. Siemienska
Knowledge transfer: Dr. Anna Domaradzka (UWAR), external (to be named)
Communication expert: J. Piotrowska (Feminoteka, NGO, Poland)
Contact: Prof. Renata Siemienska (siemiens@post.pl), Dr. Anna Domaradzka (anna.domaradzka@gmail.com)

The WORKCARESYNERGIES dissemination project ran for two years (2010/2011) and finished in December 2011.
Nevertheless, this homepage is being maintained for the next years to allow downloads of project information and related documents.